NAJLEPSZE FIRMY - RATING 2007

NAJLEPSZE FIRMY - RATING 2007

Najnowszy numer Gazety Bankowej  nr 35 (983) z 27 sierpnia - 2 września 2007 roku publikuje kolejną edy­cję rankin­gu najlepszych firm w poszczególnych województwach. Ranking został przy­go­to­wy­wa­ny przez fir­mę Dun & Brad­stre­et Po­land we współ­pra­cy z „Ga­ze­tą Ban­ko­wą”. Oceniono setki firm spośród których wybranych zostało po 25 firm, będących zdecydowanym liderami w poszczególnych województwach. Nasza firma została po raz kolejny wyróżniona i znalazła się na 7 miejscu w województwie lubuskim.

Kry­te­ria do­bo­ru oraz oce­na firm po­zo­sta­ły bez zmian w po­rów­na­niu do lat po­przed­nich. Aby zna­leźć się na li­ście firm dy­na­micz­nych i ren­tow­nych fir­ma mu­sia­ła przede wszyst­kim udo­stęp­nić bądź zło­żyć do KRS spra­woz­da­nia fi­nan­so­we za la­ta 2004-2006, osią­gnąć sprze­daż za ostat­ni za­koń­czo­ny rok ob­ra­chun­ko­wy w prze­dzia­le od 1 mln do 100 mln do­la­rów oraz uzy­skać do­dat­ni wy­nik fi­nan­so­wy w la­tach 2004-2006. Oce­ny do­ko­na­no na pod­sta­wie wskaź­ni­ków ren­tow­no­ści, za­dłu­że­nia i płyn­no­ści, a tak­że wskaź­ni­ka ry­zy­ka upa­dło­ści „Fa­ilu­re Sco­re”. Pod uwa­gę bra­no rów­nież czyn­ni­ki po­za­fi­nan­so­we: po­wią­za­nia ka­pi­ta­ło­we i oso­bo­we, in­for­ma­cje o zwy­cza­jach płat­ni­czych i hi­sto­rię zda­rzeń praw­nych po­wią­za­nych z ba­da­nym przed­się­bior­stwem.

Polityka przetwarzania danych osobowych

Na stronie internetowej korzystamy z plików cookies w celach zapewnienia poprawnego funkcjonowania strony, a także do celów analitycznych i statystycznych. Korzystanie z naszej witryny oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu. W każdej chwili możecie Państwo zablokować lub ograniczyć możliwość przechowywania plików cookies poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej.
Administratorem Twoich danych jest Karton-Pak Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowej Soli. Przysługuje Ci więcej informacji i praw. Możesz się z nimi zapoznać w Polityce prywatności oraz Polityce przetwarzania danych osobowych.

Zamknij
Masz pytanie? Odpowiemy!
Zgłoszenie antykorupcyjne