Ogólne Warunki Handlowe

Ogólne warunki handlowe (OWH)

Karton-Pak Spółka Akcyjna
67-100 Nowa Sól, ul. Hutnicza 10-12

 

§ 1 Zakres zastosowania i obowiązywania

1. W przypadku braku innego pisemnego uzgodnienia niniejsze Ogólne Warunki Handlowe, zwane dalej w skrócie OWH, mają zastosowanie do umów przedmiocie sprzedaży produktów Karton-Pak S.A., wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Zielonej Góry VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem:  KRS 0000175333:, z siedzibą w 67-100 Nowa Sól, ul. Hutnicza 10-12; NIP: 9250004357 REGON 9700300560; z kapitałem zakładowym 1.936.800,00 zł.

2. Niniejsze OWH dotyczą wyłącznie przedsiębiorców (Klientów) w rozumieniu art. 43 Kodeksu cywilnego. Postanowienia niniejszego OWH dotyczą tylko i wyłącznie profesjonalnego obrotu dwustronnie handlowego. Przez produkty, których dotyczą niniejsze OWH rozumie się wytworzone z materiałów nabytych uprzednio przez Karton-Pak S.A. lub dostarczonych przez Klientów z wykorzystaniem personelu Karton-Pak S.A. oraz maszyn i narzędzi będących w posiadaniu Karton-Pak S.A.

3. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszymi OWH przed zawarciem umowy w przedmiocie sprzedaży produktów Karton-Pak S.A. zgodnie z art. Art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.

4. Niniejsze OWH uznaje się za zaakceptowane przez Klienta w momencie złożenia zamówienia. Klient składając zamówienie potwierdza zgodę na inkorporację treści niniejszych OWH do treści umowy sprzedaży.

5. Bez względu na późniejsze zmiany OWH miarodajne dla treści zawartej umowy są postanowienia OWH z chwili o której mowa w ust. 4.

6. Strony mogą odstąpić od niniejszych OWH w drodze umowy zawartej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Zawarcie porozumienia dodatkowego skutkuje wyłączeniem odpowiednich postanowień OWH, w miejsce których stosuje się zapisy nowego porozumienia między stronami.

 

§ 2 Oferta i zawarcie umowy

 1. Oferty i inne podobne pisma handlowe nie są wiążące. Do zawarcia umowy wymagane jest pisemne potwierdzenie przez Karton-Pak S.A zamówienia Klienta lub zawarcie kontraktu.

§ 3 Ceny sprzedaży. Płatność i rozliczenia

 1. Jeżeli produkt ma być przesłany, cena sprzedaży produktu obejmuje transport produktu do wskazanego w umowie miejsca przeznaczenia; trasę, środek transportu oraz przewoźnika określa Karton-Pak S.A.
 2. Umowa określa, czy inne dodatkowe świadczenia są należne osobno czy też są objęte ceną sprzedaży. Cena sprzedaży oraz wynagrodzenie za dodatkowe świadczenia zwane są dalej łącznie należnościami.
 3. Należności nie mogą być przedmiotem potrącenia ze strony Klienta i są one płatne na wskazany przez Karton-Pak S.A. rachunek bankowy. Za okres opóźnienia w zapłacie Karton-Pak S.A. może naliczać odsetki ustawowe.
 4. Jeżeli Klient opóźnia się z zapłatą, lub też jeżeli z uwagi na jego sytuację majątkową wątpliwą jest zapłata w terminie, Karton-Pak S.A. może odmówić wykonania dostaw wyznaczając Klientowi odpowiedni termin na uzgodnione zabezpieczenie zapłaty, a po jego bezskutecznym upływie Karton-Pak S.A. może odstąpić od umowy.
 5. Gdy zapłata przez Klienta nie wystarcza do zaspokojenia kilku zaległych należności, w pierwszej kolejności Karton-Pak S.A. może zaliczyć płatność na należność dawniej wymagalną, a w przypadku kilku tak samo dawnych należności – według kolejności faktur; to co przypada na poczet danej należności możemy zaliczyć w pierwszej kolejności na związane z nią zaległe świadczenia uboczne. Odmienne zastrzeżenie Klienta przy zapłacie jest nieskuteczne.
 6. Klientowi nie przysługuje prawo zatrzymania produktu.

§ 3  Dostawa i odbiór produktu

 1. Dostawy częściowe są dopuszczalne.
 2. Termin dostawy jest zastrzeżony na korzyść Karton-Pak S.A.
 3. Dostawa produktu jest wykonana: jeżeli produkt ma być przesłany – z chwilą  jego dostarczenia do oznaczonego miejsca przeznaczenia; jeżeli produkt ma być odebrany przez Klienta w magazynie wskazanym w umowie – z chwilą postawienia w nim wyodrębnionego w tym celu produktu. Klient zostanie powiadomiony o planowanym dniu wykonania dostawy.
 4. Termin dostawy przedłuża się odpowiednio w razie wystąpienia przeszkody uniemożliwiającej lub istotnie utrudniającej dostawę, za którą Karton-Pak S.A. nie ponosi odpowiedzialności, jak np. pożar, powódź, awaria urządzenia lub środka transportu, przeszkody na drogach, niedostępność danego asortymentu produktu, akt władzy publicznej, niezależnie od tego, czy przeszkoda taka dotyczy Karton-Pak S.A., czy też osób trzecich, w tym dostawców oraz przewoźników. Powyższe dotyczy także przeszkody w dostawie w okresie zwłoki w dostawie. O wystąpieniu oraz ustaniu przeszkody w dostawie Karton-Pak S.A. poinformuje niezwłocznie Klienta.
 5. W razie zwłoki w dostawie, Klient zobowiązany jest wyznaczyć Karton-Pak S.A.  dodatkowy termin dostawy, nie krótszy aniżeli 14 dni.
 6. Jeżeli produkt ma być przesłany, Klient zobowiązany jest do jego odbioru oraz wyładunku natychmiast po jego dostarczeniu. Jeżeli produkt ma być odebrany w magazynie wskazanym w umowie, Klient zobowiązany jest do jego odbioru oraz załadunku w dniu  postawienia produktu do odbioru. W razie opóźnienia w odbiorze produktu, Klient ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub przypadkowego uszkodzenia produktu, zobowiązany jest do zapłaty ceny sprzedaży w terminie płatności oraz do naprawienia szkody, w tym  zwrotu kosztów transportu oraz składowania produktu.

§ 4 Odpowiedzialność za wady fizyczne

 1. Klient zobowiązany jest zbadać produkt: jeżeli ma on być przesłany - z chwilą dostarczenia produktu do oznaczonego miejsca przeznaczenia, a jeżeli ma on być odebrany w magazynie wskazanym w umowie – z chwilą zakończenia transportu produktu z magazynu.
 2. Klient zobowiązany jest zawiadomić Karton-Pak S.A.  pisemnie o stwierdzonej wadzie w terminie 7 dni: od dnia odbioru – co do wad jawnych oraz innych wad, które mogły zostać stwierdzone przy fachowym zbadaniu produktu; od dnia ujawnienia się wady – co do pozostałych wad. W zawiadomieniu Klient zobowiązany jest opisać wadę oraz załączyć dowody (zdjęcia itp.).
 3. Klient zobowiązany jest natychmiast zaprzestać przetwarzania, obróbki itp. produktu, co do którego wykrył wadę, oraz umożliwić nam realną kontrolę tego produktu, pod rygorem utraty praw i roszczeń z tytułu rękojmi. Postępowanie kontrolne trwa 14 dni od zawiadomienia.
 4. Klient może żądać świadczenia produktu wolnego od wad. Świadczenie produktu wolnego od wad następuje, według naszego wyboru, w drodze usunięcia wady albo wymiany produktu wadliwego na wolny od wad. Termin dla usunięcia wady i wymiany wynosi 14 dni od dnia otrzymania pisemnego żądania świadczenia rzeczy wolnej od wad. Zgłoszenie żądania przez zakończeniem postępowania kontrolnego jest nieskuteczne. Jeśli Karton-Pak S.A. nie dochowa terminowi dla usunięcia wady i wymiany, Klient może żądać na piśmie obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Prawo żądania obniżenia ceny oraz prawo odstąpienia dotyczy tylko wadliwego produktu objętego zawiadomieniem o wadzie.
 5. Jeżeli kontrola wykaże, że Klientowi nie przysługują prawa oraz roszczenia z tytułu rękojmi, Klient jest zobowiązany ponieść koszty związane z tą kontrolą.

§ 5 Ograniczenia odpowiedzialności

 1. Za szkody, wyrządzone wskutek naruszenia obowiązków umownych oraz pozaumownych, Karton-Pak S.A. odpowiada wyłącznie wówczas, gdy są one wynikiem winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Dotyczy to także naszej odpowiedzialności za osoby trzecie, w tym dostawców oraz przewoźników.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Zmiany oraz uzupełnienia niniejszych OWH odnoszą się tylko do umów przyszłych.
 2. Umowy oraz niniejsze OWH podlegają prawu polskiemu.
 3. Właściwymi są sądy siedziby Karton-Pak S.A.

 

 

 

 

Masz pytanie? Odpowiemy!
Zgłoszenie antykorupcyjne
Informacja o plikach cookies

Używamy własnych i zewnętrznych plików cookie do personalizacji treści i analizowania ruchu w sieci. Klikając w przycisk Więcej opcji możesz sprawdzić, jakie dane i w jakim celu zbieramy w ciasteczkach. Nie na wszystkie musisz się zgodzić, a jeśli zmienisz zdanie, zawsze możesz zaktualizować Ustawienia cookie. Link do ustawień znajdziesz w stopce serwisu.
Informacje na temat tego jak przetwarzamy Twoje dane osobowe zamieściliśmy w Polityce prywatności.

Niezbędne pliki cookie wymagane są do prawidłowego funkcjonowania strony, zapewniają odpowiedni poziom bezpieczeństwa czy pozwalają dostosować preferencje w zakresie wyrażanych przez Ciebie zgód. Niezbędne pliki cookie nie mogą zostać wyłączone.

Analityczne pliki cookie służą nam do lepszego zrozumienia, w jaki sposób odwiedzający wchodzą w interakcję z naszą stroną internetową. Dostarczają nam informacji na temat wskaźników, takich jak liczba odwiedzających, czas przeglądania strony, źródło przychodzącego ruchu itp.

Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie trafniejszych reklam, które są bardziej interesujące dla Ciebie i skuteczniejsze dla reklamodawców.